CSR

การวัดผล (Evaluation) การดำเนินงานด้านโครงการเพื่อสังคม

การดำเนินงานตามกิจกรรม งาน และโครงการเพื่อสังคมในลักษณะนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยทำให้เกิดความชัดเจนต่อการอธิบายเพื่ออ้างอิงตามรายงานผลการดำเนินงานเพื่อสังคม ตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ และการรายงานต่อสาธารณะ (ให้เกิดการยอมรับมากขึ้น) แล้ว ยังจะเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนจาก “กิจกรรม” ให้เป็น “งานของบริษัท” และยกระดับการดำเนินงานจาก “กิจกรรมทั่วไป” หรือการทำงานเพื่อสังคมแบบ Ph

การพัฒนางานตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการต่อต้านคอร์รัปชัน

การศึกษาเรื่องการพัฒนางานตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ มุ่งที่จะค้นหาคำอธิบายว่า ทำไมจึงมีการศึกษาความเกี่ยวข้องของเรื่องนี้ไม่มากนัก ทั้งๆ ที่การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในประเด็นร่วมของ UN Global Compact โดยที่เรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม มักจะได้รับความสนใจในการศึกษาร่วมไปกับการพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่า พร้อมกันนั้น ก็จะพิจารณาถึงกลยุทธ์หรือความเป็นไปได้ที่จะรวมทั้งสองเรื่องนี้สร้างเป็นโครงการรณรงค์ในไทย