คุยกับ Forest Hero 'ปรีชา ศิริ'

พูดคุยกับพะตี่ 'ปรีชา ศิริ' และน้องๆเยาวชน จากบ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่แม้จะเป็นหย่อมบ้านเล็กๆแต่สามารถช่วยกันดูแลผืนป่าขนาดใหญ่นับหมื่นไร่เอาไว้ได้ จนเป็นป่าที่สมบูรณ์ และเป็นแหลางต้นน้ำที่ใสสะอาดแห่งสำคัญของเมืองเชียงราย

เมื่อ พ.ศ. 2554 สหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีสากลแห่งป่า สภาสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ (United Nations Forum on Forests) จึงได้ก่อตั้งรางวัล Forest Hero หรือ 'วีรบุรุษผู้รักษาป่า' ขึ้น เพื่อมอบเป็นเกียรติแก่บุคคลจาก 5 ภูมิภาค : แอฟริกา เอเชียและแปซิฟิค ยุโรป ละตินอเมริกาและแคริบเบียน และอเมริกาเหนือ เพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ถึงการอุทิศชีวิตของพวกเขาเพื่อปกป้องป่า

ด้วยผลงานสำคัญคือการ“ช่วยให้คนชาติพันธุ์พื้นเมืองในลุ่มน้ำโขงเอาชนะความยากจนได้ เป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการป่า มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยพลังความสามัคคี และสำนึกรับผิดชอบ” ทำให้ 'ปรีชา ศิริ' ตัวแทนจากทวีปเอเชียและแปซิฟิคได้รับรางวัลนี้ เมื่อวันที่10 เมษายน 2556 ในการประชุมอนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ำแห่งองค์กรสหประชาชาติ ครั้งที่ 10 ณ Istanbul, Turkey ปีนั้นมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทั้งสิ้น 47 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก

ในรายงานของผู้จัดงานระบุเหตุผลที่พะตี่ปรีชา ศิริ ได้รับรางวัลคือ การจัดการและการพัฒนาระบบนิเวศต้นแบบของหมู่บ้าน ซึ่งประสบความสำเร็จด้านการปลูกพืชขั้นบันได การปลูกพืชหมุนเวียน การทำฟาร์มผึ้ง การทำไร่ชาพื้นถิ่น และป่าไผ่ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้โดยไม่กระทบระบบนิเวศ

นายเอดูอาร์โด้ โรฮาสบรีอาเลส รองอธิการบดีกรมป่าไม้ องค์การอาหารและการเกษตร องค์การสหประชาชาติ กล่าวถึงรางวัลดังกล่าวว่า สำหรับรางวัลForest Hero ถือเป็นโอกาสอันดีที่ช่วยในการส่งเสริม และแสดงให้เห็นถึงคนที่อุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน