สัมภาษณ์ : กำนันสมภพ วงศ์พยัคฆ์

อุตสาหกรรมกับชุมชนอยู่ร่าวมกันได้จริงหรื­อ

ฟังบทเรียนและประสบการณ์จากพื้นที่อำเภอบ้­านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ความสำเร็จเหล่านี้นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

เพื่อไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและสร้­างอนาคตร่วมกัน