Eco town : การประชุมเครือข่ายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสมุทรปราการ

บันทึกการประชุมเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิ­เวศสมุทรปราการ ครั้งที่ 2 จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก.ค. 2558