สัมภาษณ์ : มนชัย รักสุจริต

สัมภาษณ์ : มนชัย รักสุจริต

Eco Town ในทัศนะของผู้จัดการสมาคม 'เพื่อนชุมชน' ซึ่งกำเนิดขึ้นจากกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาห­กรรมในมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ร่วมมือกันก่อตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์พลิกวิกฤติมาบตาพุดให้เป­็นโอกาสในการร่วมมือกัน ยกระดับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิต­รต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน เพื่ออุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างย­ั่งยืน