ผลลัพธ์ของ Information Technology ต่อวิถีทางสังคม

การเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์ทางสังคม / ความสัมพันธ์ทางการผลิต อันเนื่องมาจากบทบาท Information Technology