CSV - Thailand case study #กรณีที่ 1 : โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

V-ChEPC เป็นโครงการริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิศึกษาพัฒน์ และสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ที่ทดลองเปิดรับนักศึกษาระดับ ปวช. จากทั่วประเทศ เข้าศึกษาต่อในโครงการพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมี ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับ ปวส.ที่วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการทดลองพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ตามยุทธศาสตร์สาคัญของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : V-ChEPC