คู่มือการถอดองค์ความรู้ชุมชน

คู่มือการถอดองค์ความรู้ชุมชน

ผู้เขียน วีระ นิจไตรรัตน์
 
คู่มือเล่มนี้เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การทำงานของผู้เขียนที่วนเวียนในวงการพัฒนาสังคมมายาวนาน โดยเฉพาะช่วงที่ได้ร่วมงานกับวิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) และสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ความจริงการถอดองค์ความรู้ สามารถทำได้หลายเครื่องมือ หลายวิธีการ แต่คู่มือเล่มนี้จะเน้นการถอดองค์ความรู้ด้วยเทคนิค “เรื่องเล่า” เนื้อหาในเล่มประกอบไปด้วยแนวความคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการถอดองค์ความรู้ และบทเรียนประสบการณ์จริงของนักจัดการความรู้ รวมทั้งตัวอย่างการถอดองค์ความรู้ชุมชนด้วย