การพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย

เอกสารประกอบการประชุมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2557