YouTube Channel

คุยกับ Forest Hero 'ปรีชา ศิริ'

พูดคุยกับพะตี่ 'ปรีชา ศิริ' และน้องๆเยาวชน จากบ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่แม้จะเป็นหย่อมบ้านเล็กๆแต่สามารถช่วยกันดูแลผืนป่าขนาดใหญ่นับหมื่นไร่เอาไว้ได้ จนเป็นป่าที่สมบูรณ์ และเป็นแหลางต้นน้ำที่ใสสะอาดแห่งสำคัญของเมืองเชียงราย

ข้อเสนอจากเกษตรกร ‘กลุ่มธงขาวดาวเขียว’ ควรมีการเก็บ ‘ภาษีผู้ประกอบการโรงงาน’

สัมภาษณ์ : กำนันสมภพ วงศ์พยัคฆ์

อุตสาหกรรมกับชุมชนอยู่ร่าวมกันได้จริงหรื­อ

ฟังบทเรียนและประสบการณ์จากพื้นที่อำเภอบ้­านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ความสำเร็จเหล่านี้นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

เพื่อไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและสร้­างอนาคตร่วมกัน

Eco town : การประชุมเครือข่ายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสมุทรปราการ

บันทึกการประชุมเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิ­เวศสมุทรปราการ ครั้งที่ 2 จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก.ค. 2558

สัมภาษณ์ : มนชัย รักสุจริต

สัมภาษณ์ : มนชัย รักสุจริต

Eco Town ในทัศนะของผู้จัดการสมาคม 'เพื่อนชุมชน' ซึ่งกำเนิดขึ้นจากกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาห­กรรมในมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ร่วมมือกันก่อตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์พลิกวิกฤติมาบตาพุดให้เป­็นโอกาสในการร่วมมือกัน ยกระดับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิต­รต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน เพื่ออุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างย­ั่งยืน