Slideshow

ลักษณะใหม่ของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของสังคม

การสื่อสารสาธารณะ / ความเข้มข้น ตัวอย่างข้างต้น เป็นการนำเอาโครงเรื่องบางส่วนของหนังสือของ เออร์เวล – Burmese Days มาเล่าใหม่ ผ่านการบันทึกวีดีโอ การพากย์บรรยาย และการใช้สื่อ YouTube เป็นช่องทางของการสื่อสาร