Research

การพัฒนางานตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการต่อต้านคอร์รัปชัน

การศึกษาเรื่องการพัฒนางานตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ มุ่งที่จะค้นหาคำอธิบายว่า ทำไมจึงมีการศึกษาความเกี่ยวข้องของเรื่องนี้ไม่มากนัก ทั้งๆ ที่การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในประเด็นร่วมของ UN Global Compact โดยที่เรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม มักจะได้รับความสนใจในการศึกษาร่วมไปกับการพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่า พร้อมกันนั้น ก็จะพิจารณาถึงกลยุทธ์หรือความเป็นไปได้ที่จะรวมทั้งสองเรื่องนี้สร้างเป็นโครงการรณรงค์ในไทย