CSR

การวัดผล (Evaluation) การดำเนินงานด้านโครงการเพื่อสังคม

การดำเนินงานตามกิจกรรม งาน และโครงการเพื่อสังคมในลักษณะนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยทำให้เกิดความชัดเจนต่อการอธิบายเพื่ออ้างอิงตามรายงานผลการดำเนินงานเพื่อสังคม ตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ และการรายงานต่อสาธารณะ (ให้เกิดการยอมรับมากขึ้น) แล้ว ยังจะเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนจาก “กิจกรรม” ให้เป็น “งานของบริษัท” และยกระดับการดำเนินงานจาก “กิจกรรมทั่วไป” หรือการทำงานเพื่อสังคมแบบ Ph

การพัฒนาชุมชน โรงเรียน และครอบครัวด้วยแนวคิดแบบนิเวศ

การพัฒนาชุมชน โรงเรียน และครอบครัวด้วยแนวคิดแบบนิเวศ
ดร.สุนทร คุณชัยมัง