Forest Hero

คุยกับ Forest Hero 'ปรีชา ศิริ'

พูดคุยกับพะตี่ 'ปรีชา ศิริ' และน้องๆเยาวชน จากบ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่แม้จะเป็นหย่อมบ้านเล็กๆแต่สามารถช่วยกันดูแลผืนป่าขนาดใหญ่นับหมื่นไร่เอาไว้ได้ จนเป็นป่าที่สมบูรณ์ และเป็นแหลางต้นน้ำที่ใสสะอาดแห่งสำคัญของเมืองเชียงราย