สัมภาษณ์

สัมภาษณ์ : กำนันสมภพ วงศ์พยัคฆ์

อุตสาหกรรมกับชุมชนอยู่ร่าวมกันได้จริงหรื­อ

ฟังบทเรียนและประสบการณ์จากพื้นที่อำเภอบ้­านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ความสำเร็จเหล่านี้นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

เพื่อไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและสร้­างอนาคตร่วมกัน

สัมภาษณ์ : มนชัย รักสุจริต

สัมภาษณ์ : มนชัย รักสุจริต

Eco Town ในทัศนะของผู้จัดการสมาคม 'เพื่อนชุมชน' ซึ่งกำเนิดขึ้นจากกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาห­กรรมในมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ร่วมมือกันก่อตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์พลิกวิกฤติมาบตาพุดให้เป­็นโอกาสในการร่วมมือกัน ยกระดับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิต­รต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน เพื่ออุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างย­ั่งยืน